Logopedický kroužek

Lektorka: Mgr. Adriana Krtková
Kontakt pro přihlášení: zirafahk@seznam.cz
Kroužek probíhá: v herně RC Žirafa HK, poslední úterý v měsíci od 16:00 do 16:45
Kroužek je vhodný: pro děti od 3 do 5 let
Cena kroužku:
 100 Kč/dítě za vstup do herny
Kapacita kroužku: max. 9 dětí, jen pro přihlášené
Začínáme: 27.2. – 25.6.2024

Kroužek je zaměřen na stimulaci řečového vývoje, rozvoj slovní zásoby a logopedickou prevenci tak, aby se řeč u dětí vyvíjela co nejpřirozeněji.

Kroužek je veden hravou formou a rozvíjí nejen komunikační a řečové dovednosti, ale také rozumové, sociální, grafomotorické a psychomotorické dovednosti.

V kroužku si děti procvičí oromotorických svalů, nácviku správného dýchání, výslovnosti a rozvíjení jemné motorika, která je velmi úzce souvisí s motorikou mluvidel.