GDPR (Ochrana osobních údajů)

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Veškeré osobní údaje, které požadujeme o všech, kdo se účastní naší programové nabídky a našich služeb, zpracováváme proto, aby všichni měli včasné informace o programech a službách našeho centra a mohli je využívat. Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů programové nabídky a služeb našeho centra. Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti.
Osobní údaje nám svěřené likvidujeme poté, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra.

PŘÍMĚSTSKÉ A POBYTOVÉ TÁBORY:
Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro konání táborů. Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti. Záznamy v papírové podobě uschováváme v uzamykatelných skříních a mají k nim přístup pouze pověřené osoby – vedoucí jednotlivých táborů. Elektronickou poštu máme zabezpečenou ESET Smart Security a data chráněna hesly. Záznamy s osobními údaji budou skartovány poté, kdy dotčená osoba přestane užívat programovou nabídku a služby našeho centra.

FOTOGRAFOVÁNÍ:
Na našich akcích jsou pořizovány fotografie pro propagační účely naší organizace a mohou být použity na našem webu, FB nebo na našich propagačních materiálech, případně na materiálech dokumentujících naši činnost pro dotační účely.

ZASÍLÁNÍ NABÍDEK EMAILEM:
Svým souhlasem souhlasíte s tím, aby Vám Rodinné centrum Žirafa HK, z.s. zasílalo nabídky pravidelných a doprovodných akcí prostřednictvím elektronické pošty a aby za tímto účelem zpracovávalo Vaše osobní údaje – e-mailová adresa.
Svůj souhlas udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen bez časového omezení a může být kdykoli odvolán, a to formou zaslání e-mailové žádosti na adresu: zirafahk@seznam.cz

WEBOVÉ A FACEBOOKOVÉ STRÁNKY:
Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných Rodinným centrum Žirafa HK, z.s. (dále jen organizace).
Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Organizace plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) informovaný souhlas.
Organizace neshromažďuje žádné údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky našich webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete aktivně a dobrovolně, například prostřednictvím e-mailů, elektronických žádostí nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití Vámi uvedených osobních údajů.
Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek organizace, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a organizace ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli. Při zpracování osobních údajů organizace dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

V případě dotazu se obraťte na zirafahk@seznam.cz nebo na tel. 605 453 632