Hlavní cíle

Svou činností se rodinné centrum snaží přispět k harmonickému, tělesnému i duševnímu rozvoji dětí předškolního věku. Jeho hlavním cílem je pomoci maminkám i tatínkům v ne vždy právě lehkém období mateřské a následně rodičovské dovolené. Svými aktivitami, vzájemným nasloucháním, podporou nebo výměnou zkušeností pomáhá překonávat obtížné změny v životním stylu, organizaci času, ekonomické situaci a další změny spojené s výchovou dětí.
Mezi dílčí cíle můžeme zahrnout:

– podpora sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení (reakce na změnu vyplývající z přechodu na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou);

– posílení soudržnosti komunity (dobré sousedské vztahy, nová přátelství);

– podpora nekonzumního způsobu života (nabídka aktivit pro děti i rodiče); prostor pro seberealizaci (každý, kdo se chce svou činností podílet na rozvoji centra, je vítán);

– podpora zdravého vývoje dítěte v předškolním věku (navazování kontaktů s vrstevníky, osamostatňování se za přítomnosti rodiče, rozvoj dovedností, posilování kladných emocí);

– primární prevence sociálně patologických jevů;

– poskytování pocitu sounáležitosti, solidarity, otevřenosti všem generacím;

– posílení otcovské, mateřské role (podpora rodiny jako prevence demografického stárnutí obyvatelstva v regionu).