Členství v RC Žirafa

Rozšiřte naše řady a staňte se členem RC Žirafa HK. Čím větší bude naše organizace, tím víc nás bude slyšet a vidět.
Členem se může stát každý zájemce starší 18 let, který vyplní přihlášku, zaplatí členské příspěvky a souhlasí s posláním a úkoly Rodinného centra Žirafa HK (podle stanov RC). Členský příspěvek činí 300,- Kč/pololetí/rodinu. Členský poplatek bude využit na další rozvoj centra, tedy prostředí, kde vaše děti tráví volný čas.

Členství
• Členství v RC Žirafa HK je dobrovolné
• Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli RC
• O přijetí za člena rozhoduje výkonný tým
• Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je členský list, který je v evidenci RC Žirafa HK
• Čestné členství může udělit rada spolku fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj RC

Výhody členství
• zvýhodněné vstupné na některé pravidelné kroužky (Šikulky, Zpívánky, keramika, herna atd.), doprovodné akce, besedy, semináře atd.
• přednostní rezervace při naplnění kurzů, seminářů, táborech, zájezdu s omezeným počtem míst
• povinnost účastnit se Valné hromady (1 x za rok)
• volit a být volen do orgánů centra
• být informován o činnosti centra
• podávat písemné návrhy a podněty k činnosti centra k projednání představenstvu
• aktivně se podílet na činnosti centra a vypomáhat na akcích
• pomáhat podle svých možností rozvoji a propagaci centra

Zánik členství:
• vystoupení člena písemným odhlášením
• úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením
• zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, pokud člen hrubě porušil zákon nebo stanovy RC
• automatické ukončení členství, pokud se na činnosti spolku nepodílí dele než jeden rok nebo déle než jeden rok neplatí členské příspěvky

Práva a povinnosti členů:
Člen má právo zejména
• podílet se na činnosti RC
• volit a být volen do orgánů RC
• obracet se na orgány spolku s podměty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
• využívat služeb RC a členských výhod, účastnit se akcí organizovaných RC

Člen má povinnosti zejména
• dodržovat stanovy RC
• aktivně se podílet na plnění cílů
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech RC
• dbát na dobrou pověst RC
• platit pravidelně členský příspěvek

POMOCNÍČEK
Kdo nechce platit členský poplatek, má možnost se tímto způsobem aktivně zapojit a zároveň se necítit nijak vázán. Ušetří finanční prostředky za členské poplatky a „vymění“ své služby za vstupné zdarma, což je vhodné zejména pro nepravidelné návštěvníky, maminky ve složité finanční situaci a ty, kteří třeba chtějí jen nezávazně nahlédnout, o čem by případná aktivní spolupráce byla a jak to v zákulisí RC chodí. Pomocníček získává za účast na akci vstupenku pro vstup zdarma.

Zájemci o činnost v centru nás mohou kontaktovat na: tel.: 605 453 632 nebo zirafahk@seznam.cz